Medieutredningens slutbetänkande överlämnat

Idag har Medieutredningen lämnat över sitt slutbetänkande kallat En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar, med beteckningen SOU 2016:80, till kulturminster Alice Bah Kuhnke.

Slutbetänkandet går att ta del av här.

En papperskopia av betänkandet kommer att gå att beställa via Wolters Kluwer.

Tillsammans med slutbetänkandet överlämnades även en promemoria om mediepolitiska slutsatser och visioner.