Meny

Om oss

A+ A-

Den 11 mars utsåg Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Anette Novak till särskild utredare för utredningen En mediepolitik för framtiden. Utredningen ska presentera en analys av behovet av insatser senast den 31 oktober 2015. Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den 31 oktober 2016.

Fria och självständiga medier med granskande journalistik och allsidig nyhetsförmedling är av avgörande betydelse för en levande och väl fungerande demokrati och för den grundlagsfästa yttrande- och informationsfriheten. För att ge förutsättningar för en fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer och reella möjligheter att granska olika företeelser och verksamheter i samhället behövs en mångfald av medier av hög kvalitet. Genom att skildra händelser och beslut utifrån olika synvinklar kan medierna bidra till att synliggöra aktuella frågor för medborgarna och föra upp dem på den politiska dagordningen. Medierna har också en viktig funktion för samhällets beredskap.

Den grundläggande lagstiftningen för svenska medier finns i tryckfrihetsförordningen (TF) och yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och bygger bl.a. på principen om etableringsfrihet och förbudet mot censur. Målet för politiken på medieområdet är att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan.

Utredningen ska arbeta öppet och inkluderande och ha ett tydligt medborgar- och konsumentperspektiv samt inhämta synpunkter från relevanta aktörer med anknytning till medieområdet.

Ladda ner och läs direktiven i sin helhet här

Utdrag från missiv i SOU 2016:80

Regeringen beslutade den 5 mars 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör. Med utgångspunkt i analysen ska utredaren lämna förslag till utformning av nya mediepolitiska verktyg.

Verkställande direktören Anette Novak förordnades den 9 mars 2015 som särskild utredare. Utredningen har antagit namnet Medieutredningen (Ku 2015:01).

Som experter förordnades den 4 maj 2015 rättssakkunniga Emma Alskog, kanslirådet Paula Blomqvist, kanslirådet Anders Hektor, ämnesrådet Pia Kjellander och kanslirådet Martin Persson. Den 10 augusti 2015 entledigades Paula Blomqvist från uppdraget och i stället förordnades ämnessakkunnige Daniel Wohlgemuth som expert. Pia Kjellander entledigades från uppdraget den 28 september 2015 och i stället förordnades kanslirådet Sofie Berg Cormier som expert. Emma Alskog entledigades från uppdraget den 25 april 2016 och i stället för- ordnades rättssakkunnige Maria Östling och ämnesrådet Filippa Arvas Olsson som experter i utredningen.

En referensgrupp med företrädare för riksdagens partier har knutits till utredningen, liksom en grupp med medieexperter.

Departementsrådet Göran Blomberg anställdes som huvud- sekreterare i utredningen fr.o.m. den 15 april 2015. Docenten Oscar Westlund var anställd som sekreterare och forskningsledare i utred- ningen fr.o.m. den 15 april 2015 t.o.m. den 7 februari 2016. Verkställande direktören Emma Crépin var anställd som sekreterare och kommunikationsansvarig i utredningen fr.o.m. den 7 april t.o.m. den 14 juni 2015 och som kommunikatör fr.o.m. den 1 november 2015 t.o.m. den 4 september 2016. Kommunikationschefen Lukasz Lindell anställdes som sekreterare och kommunikationsansvarig i utred- ningen fr.o.m. den 11 juni 2015. Departementssekreteraren Sookia Carlsson knöts till utredningen som sekreterare fr.o.m. den 2 juni 2015 och anställdes som sekreterare fr.o.m. den 1 maj 2016. Verksamhetsansvariga Martina Wagner anställdes som sekreterare fr.o.m. den 1 september 2015 och juristen Anna Dingertz anställdes som sekreterare fr.o.m. den 15 februari 2016.

Fler tweets